บริการ

1.งานวินัยและพัฒนานักศึกษา / งานทุนการศึกษา  / งานนักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร

 • นักศึกษาต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัด
 • นักศึกษาต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
 • นักศึกษาต้องดำรงตนเป็นสุภาพชน ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน เคารพสิทธิ์และหน้าที่ของผู้อื่นประกอบกับต้องเป็นผู้มีศีลธรรมและจรรยามารยาทอันดีงาม ไม่ปฏิบัติตนในทางที่จะให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
 • นักศึกษาต้องเป็นผู้รักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยไม่ประกอบกิจกรรมใดอันจะเป็นเหตุให้แตกควาามสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งต้องละเว้นการทะเลาะวิวาทกันระหว่างนักศึกษาด้วยกันในสถาบันแห่งนี้หรือสถาบันอื่นและบุคคลภายนอก
 • นักศึกษาต้องมีสัมมาคารวะ ไม่แสดงกิริยาวาจาอันเป็นการกระด้างกระเดื่องลบหลู่ดูหมิ่นต่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามอำนาจ
 • นักศึกษาต้องรักษาเกียรติและชื่อเสียงของตนให้ขึ้นชื่อว่าเป็นสุจริตและไม่เป็นผู้ประพฤติในกรณีดังต่อไปนี้
  1. ทุจริตในการศึกษาและการสอบ
  2. ประพฤติตนเป็นคนเสเพลและมีหนี้สินรุงรัง
  3. ประพฤติผิดประเพณีจนเกิดความเสื่อมเสียทางชู้สาว
  4. หมกมุ่นในการพนัน
  5. การกระทำใดจะด้วยจงใจหรือฝ่าฝืนจนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นหรือส่วนรวมเสียหาย
  6. ต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
 • นักศึกษาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบก็ดี ฝ่าฝืนระเบียบก็ดี ต้องได้รับโทษตามที่กำหนดไว้
 • โทษทางวินัยมีดังนี้
  1. ตักเตือน
  2. ทำทัณฑ์บน
  3. ให้พักการศึกษา
  4. ระงับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรมีกำหนด 2 ปีการศึกษา
  5. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
  6. กรณีทุจริตในการสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสอบโดยเฉพาะ
  7. เมื่อปรากฏว่านักศึกษาทำผิดวินัย ให้คณบดีหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งนำเรื่องเสนอกรรมการวินัย คณะกรรมการปกครองนักศึกษาเสนอพิจารณาเพื่อสั่งลงโทษ  แล้วรายงานให้อธิการบดีทราบ

2.งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ.) และ กรอ.

3.งานกีฬา 

4.งานแนะแนวและให้คำปรึกษา

5.งานกิจกรรมนักศึกษา