เกี่ยวกับเรา

            งานกิจการนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเป็นงานที่มุ่งช่วยนิสิตนักศึกษาให้เกิดความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ อันได้แก่ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ ความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ ฯลฯ

            จุดมุ่งหมายโดยทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาก็ คือ การให้การศึกษา การดำรงรักษาวัฒนธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาความสามารถทักษะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ การสร้างคนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ การสร้างความเป็นผู้นำ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ ดังนั้นจุดมุ่งหมายของสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวข้องไม่เฉพาะเรืองของสติปัญญาเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทางสังคม และอารมณ์ อย่างที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อีกด้วย จากเหตุผลดังกล่างทำให้งานกิจการนักศึกษาเข้ามามีบทบาทสำคัญในการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งจากเดิมในอดีตถือว่างานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurricula) แต่ปัจจุบันถือว่างานด้านนี้เป็นกิจกรรมร่วมหลักสูตร ( Co-Curricula ) ที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากิจกรรมในหลักสูตร

เป้าหมาย
            เพื่อช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขั้นกับนักศึกษา ตลอดจนพัฒนาทักษะต่างๆ อันได้แก่ สติปัญญา, ร่างกาย , อารมณ์ , ความเชื่อมั่น , ความอิสระ , มนุษยสัมพันธ์ , ความเป็นผู้นำ ฯลฯ ให้สามารถเป็นบัณฑิตที่สมบรณ์เพรียบพร้อมไปด้วย คุณวุฒิ คุณธรรม คุณภาพ และพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์
            เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ กีฬา วัฒนธรรมและการบำเบ็ญประโยชน์และยังเป็นการฝึกนักศึกษาให้ทำงานในระบบประชาธิปไตย คือเคารพกันและกัน แบ่งงานกันทำหรือร่วมมือกันใช้ ภูมิปัญญาในการตัดสินใจ ให้ทำงานเป็นหมู่คณะตลอดจนเปิดโปกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาตัวเองทั้งด้านทักษะความถนัดและความสามารถเพื่อเร่งรัดให้นักศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยเคารพกฏหมายบ้านเมืองและเป็นผู้มีวัฒนธรรมอั ดีงาม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเน้นเรื่องวินัยของนักศึกษา การแต่งกายการทำความเคารพ แนวทางการปฏิบัติตาม กฏจราจร เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนช่วยในการพัฒนามหาวิทยาลัย และชุมชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ ผู้บริหารและนักศึกษา ช่วยส่งเสริมการใช้เวลาว่างในทางที่ถูกที่ควรเพื่อจัดบริการสวัสิดการและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

Comments