บุคลากร

อาจารย์วรเชษฐ์  ธรรมวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา


089 416 5015

Worachet.Tum@neu.ac.th

อาจารย์เสกสันต์  ศรีบุญเรือง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา


080 363 5279

sak.sri@neu.ac.th


อาจารย์ไพทูลย์  ภูโยฮาต
หัวหน้างานวินัยนักศึกษา

083 409 7773

paitoon.poo@neu.ac.thอาจารย์ไพฑูรย์  บุตรวงศ์
หัวหน้างานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

086 218 6955

paitoon.but@neu.ac.thอาจารย์อภิยุทธการ  ฮามพิทักษ์
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

088 334 0338

apiyuttakan.ham@neu.ac.th